உண்மையை பேசுவோம் உயர்வை அடைவோம்
இன்று ஓர் இறைவசனம் – 12.09.18

உரை : சி.வி.இம்ரான் (மாநிலச் செயலாளர், டி.என்.டி.ஜே.)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *