மனிதனை மயக்கும் நவீன கலாச்சாரம்!
உரை:- K.தாவூத் கைஸர்
[மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ]
அருப்புக்கோட்டை – விருதுநகர் மாவட்டம் – (22-11-2015)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *