மக்கள் முன்னிலையில் தண்டனை வழங்குவது ஏன்?

இன்று ஓர் இறைவசனம் – 15.09.218

உரை :- இ.பாரூக் (மாநிலச் செயலாளர்)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *