இஸ்லாமும் இன்றைய முஸ்லிம்களும்!
உரை:- கே.எஸ். அப்துர் ரஹ்மான் ஃபிர்தவ்ஸி
சிறுத்தொண்ட நல்லூர் – தூத்துக்குடி மாவட்டம் – (29-3-2015)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *