ஹிஜ்ரி ஆண்டும் – இஸ்லாத்தின் நிலைப்பாடும்!
இன்று ஓர் இறைவசனம் – (18-9-2018)
உரை : சி.வி. இம்ரான்
(மாநிலச் செயலாளர், TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *