காவி அரசின் முத்தலாக் அவசர சட்டம்! – TNTJவின் ஆர்ப்பாட்ட அழைப்பு!
துறைமுகம் ஜுமுஆ இரண்டம் உரை – (21-9-2018)
உரை : இ.முஹம்மது
(மாநிலப் பொதுச்செயலாளர், TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *