அற்புதம் நிறைந்த அல்லாஹ்வின் படைப்புகள் !
இன்று ஓர் இறைவசனம் (25-09-2018)
N. முஹம்மது ஃபைஸல்
(மாநிலச் செயலாளர், TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *