அல்லாஹ்விடத்தில் எடுக்கப்படும் உறுதிமொழி (பைஅத்) எது?

இன்று ஓர் இறைவசனம் – 26.09.2018

உரை :- பா.அப்துல் ரஹ்மான்
(மாநிலத் துணைத் தலைவர்)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *