ஒழுக்கக் கேடுகளை ஊக்குவித்த தீர்ப்பு
அமைந்தக்கரை ஜும்ஆ இரண்டாம் உரை- (28-9-2018)
உரை. ஐ.அன்சாரி
(TNTJ,மாநிலச் செயலாளர்)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *