ஏ.அஷ்ரஃப்தீன் ஃபிர்தவ்ஸி (மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினர்