பரிவாரக் கும்பலுக்கும், கள்ள கிறித்தவர்களுக்கும் மரண அடி அடி கொடுத்த மகத்தான தீர்ப்பு!

கள்ள கிறித்தவர்களுக்கு மரண அடி அடி கொடுத்த மகத்தான தீர்ப்பு!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *