இஸ்லாத்தின் பார்வையில் விலைவாசி – ஜூம்ஆ உரை

உரை: ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி l இடம்: மேலப்பாளையம், நெல்லை l நடைபெற்ற நாள்: 09.01.2011

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *