இஸ்லாத்தின் மூல ஆதாரம் எது?

உரை : ஹிஷாம் : இடம் : காயல்பட்டினம், தூத்துக்குடி மாவட்டம் : நாள் : 29.08.2014

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *