கோடை வெப்பமும், கொளுத்தும் நரக நெருப்பும்!

உரை : குல்ஜார் நுஃமான் : இடம் : குண்ணங்கல்காடு, திருப்பூர் : நாள் : 17.05.2015

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *