வேதனையை உணரும் நரம்புகள்

உரை : பெங்களூர் A.முஹம்மது கனி : இடம் :மாநிலத் தலைமையகம் : நாள் : 10-10-2017

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *