எழும்பூர் F2 காவல்நிலைய முற்றுகை போராட்டம்

தலைப்பு : எழும்பூர் F2 காவல்நிலைய முற்றுகை போராட்டம்

நாள் : 01-12-2017

இடம் : எழும்பூர்

உரை : எம்.தவ்ஃபீக்(மாநிலத் துணைப் பொதுச் செயலாளர்)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *