மாமனிதரின் தனிச் சிறப்புகள்-திருவண்ணாமலை மாவட்ட மாநாடு

தலைப்பு : மாமனிதரின் தனிச் சிறப்புகள்-திருவண்ணாமலை மாவட்ட மாநாடு

நாள் : 21-05-2017

இடம் : திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

உரை : ஏ.அஷ்ரஃப்தீன் ஃபிர்தவ்ஸி (மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *