இறைவனிடத்தில் நாம் போட்ட ஒப்பந்தம்

தலைப்பு : இறைவனிடத்தில் நாம் போட்ட ஒப்பந்தம்

நாள் : 07-05-2018

இடம் : மாநிலத் தலைமையகம்

உரை : இ.முஹம்மது(மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *