குர்ஆனை எளிதில் ஓதிட தொடர் 1

தலைப்பு : குர்ஆனை எளிதில் ஓதிட – சஹர் நேர சிறப்பு நிகழ்ச்சி-ரமலான் 2018

நாள் : 18-05-2018

இடம் : மாநிலத் தலைமையகம்

பயிற்சியளிப்பவர் : எம்.ஏ.அப்துர் ரஹ்மான் MISC

Category: Uncategorized

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *