உருது மொழியை அழிக்கும் தமிழக அரசு

தலைப்பு : உருது மொழியை அழிக்கும் தமிழக அரசு

நாள் : 22-06-2018

இடம் : மாநிலத் தலைமையகம்

உரை : எம்.தவ்ஃபீக் ( பொதுச் செயலாளர் ,டி.என்.டி.ஜே)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *