திருக்குர்ஆன் வழியில் பிரார்த்தனை

தலைப்பு : திருக்குர்ஆன் வழியில் பிரார்த்தனை

நாள் : 21-06-2018

இடம் : மாநிலத் தலைமையகம்

உரை : அப்துல் ரஹ்மான் ( மாநிலச் செயலாளர், டி.என்.டி.ஜே)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *