பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் இஸ்லாம்

தலைப்பு : பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் இஸ்லாம்

நாள் : 29-06-2018

இடம் : அமைந்தக்கரை ஜுமுஆ

உரை : பா.அப்துல் ரஹ்மான் ( மாநிலச் செயலாளர் , டி.என்.டி.ஜே)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *