சர்ச்சைக்குரிய சட்டங்களும் அதன் தீர்வுகளும்

தலைப்பு : சர்ச்சைக்குரிய சட்டங்களும் அதன் தீர்வுகளும்

நாள் : 05-05-2018

இடம் : தர்பியா – புதுக்கோட்டை மாவட்டம்

உரை : கே.எம்.அப்துந் நாஸிர் ( மேலாண்மைக் குழு தலைவர் , டி.என்.டி.ஜே)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *