இஸ்லாத்தில் முழுமையாக நுழைந்துவிடுங்கள்

தலைப்பு : இஸ்லாத்தில் முழுமையாக நுழைந்துவிடுங்கள்

நாள் : 22-07-2017

இடம் : செந்தலைப்பட்டினம்

உரை : கோவை ஆர்.ரஹ்மத்துல்லாஹ் ( மாநிலச் செயலாளர் , டி.என்.டி.ஜே)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *